Δίκτυο Γυναικών στις Αγροτικές Περιοχές (NWRC)

To Δίκτυο γυναικών υποστηρίζει την από κοινού συνεργασία και εργασία γυναικών παραγωγών από διαφορετικές περιοχές της Ευρώπης για να μάθουν νέες μεθόδους παραγωγής, να βοηθήσουν η μία την άλλη και να ανταλλάξουν πρακτικές.

Το δίκτυο γυναικών NWRC συνδέει τις γυναίκες μεταξύ τους, τις βοηθάει να ανταλλάσσουν ιδέες και να μοιράζονται πρωτοβουλίες, περιφερειακές ή Ευρωπαϊκές δράσεις στον τομέα της γεωργίας και του συστήματος τροφίμων, κοινωνικές καινοτομίες, τεχνογνωσία σχετικά με την ανάπτυξη, την παραγωγή και την εμπορευματοποίηση σε διάφορες περιοχές.

 • Εφαρμογή και υποστήριξη στην εκμάθηση εργασιακών ικανοτήτων
 • - να ξεκινήσει μια ανταλλαγή γνώσεων και πρωτοβουλιών για την ενδυνάμωση των γυναικών που ζουν σε αγροτικές περιοχές οι οποίες ασχολούνται με την γεωργία ή την αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων

 • Βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας της εμπειρίας από τις μαθησιακές κινητικότητες (διαπροσωπική ή διαδικτυακή κινητικότητα)
 • -υποστήριξη στη διαδικασία δικτύωσης και στη διαδικασία πρόσβασης σε κινητικότητες ή ανταλλαγές

  - δημιουργία προϋποθέσεων για την ανταλλαγή και τη διοργάνωση διακρατικών διαλέξεων που θα απευθύνονται στις γυναίκες που ζουν σε αγροτικές περιοχές

  - ανάπτυξη προτύπων για διεθνείς επισκέψεις με στόχο την εκμάθηση και την απόκτηση/βελτίωση δεξιοτήτων και ικανοτήτων για την παραγωγή τροφίμων και την αγροτική επιχειρηματικότητα

 • παροχή τεχνογνωσίας σχετικά με προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης, παραγωγής, και εμπορευματοποίησης
 • κινητικότητα εκπαιδευτών ενηλίκων
 • δημιουργία μηχανισμού άμεσης επαφής και επικοινωνίας των γυναικών
 • δυνατότητα επικοινωνίας μεταξύ των γυναικών διαδικτυακά ή διαπροσωπικά για την ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας ή την πραγματοποίηση επισκέψεων μελέτης
 • διαπεριφερειακή και ευρωπαϊκή συνεργασία
 • προώθηση της κοινωνικής ένταξης των γυναικών που ζουν σε αγροτικές περιοχές ως βασικός παράγοντας στις οικονομίες και τις κοινωνίες
 • υποστήριξη γυναικών αγροτών και παραγωγών
 • προώθηση τάσεων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, βιώσιμης ανάπτυξης και "Οικονομίας φρέσκων τροφίμων"
 • ενίσχυση των τμημάτων γεωργικής οικονομίας, και συμβολή στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας
 • προώθηση ενός υγιούς και βιώσιμου συστήματος για την κατανάλωση τοπικών και ποιοτικών τροφίμων από μικρούς παραγωγούς
 • προστασία των φυσικών πόρων και συμβολή στην υγεία
 • Έγγραφο Στρατηγικής για τη βιωσιμότητα, τη συνεργασία και την αλληλεπίδραση

 • Σχέδιο δράσης (ενδυνάμωση των γυναικών που ζουν στις αγροτικές περιοχές στο πλαίσιο της συνεργασίας, της εκπαίδευσης, της ανταλλαγής ιδεών και των ορθών πρακτικών)
 • Πρόσβαση σε χρηματοδότηση σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο
 • Διάδοση και ανταλλαγή τεχνογνωσίας
 • Δημιουργία διεθνών δικτύων