Αποτελέσματα

Σε αυτή τη σελίδα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του προγράμματος


Ι.Ο.1: Το Γυναικείο Δίκτυο Αγροτικών Κοινοτήτων (NWRC)

Το NWRC είναι ένα δίκτυο συνεργασίας που επιτρέπει τη σύνδεση και την ανταλλαγή ιδεών, πρωτοβουλιών, δράσεων γεωργίας, κοινωνικών καινοτομιών και συνεργασίας στον τομέα της γεωργίας και του συστήματος τροφίμων μεταξύ των ατόμων που ενδιαφέρονται για αυτούς τους τομείς κατά τη διάρκεια της διαδικασίας δια βίου μάθησης. Το Στρατηγικό Σχέδιο, ως οδηγός για την υλοποίηση του έργου του Γυναικείου Δίκτυου Αγροτικών Κοινοτήτων (NWRC), δημιουργήθηκε από την ανάγκη καθορισμού μελλοντικών κατευθυντήριων γραμμών που θα επέτρεπαν τη συνέχεια των δράσεων, τη συστηματικότερη παρακολούθηση των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων και την καλύτερη αξιολόγηση των υπαρχόντων αποτελεσμάτων. Σκοπός είναι να δημιουργηθεί ένα στρατηγικό πλαίσιο με κοινούς στόχους για το πώς τα μέλη / οι εταίροι θα φιλοδοξούν να επιτύχουν το όραμα Γυναικείου Δικτύου Αγροτικών Κοινοτήτων (NWRC) μέσω συλλογικού αντικτύπου. Περισσότερα


I.O.2: Η πλατφόρμα πρόσβασης σε φρέσκα προιόντα

Η διαδικτυακή πλατφόρμα δημιουργήθηκε ως μια ανοιχτή εκπαιδευτική πηγή. Είναι ένας εικονικός χώρος που εγγυάται ισότιμη πρόσβαση σε ευκαιρίες δια βίου μάθησης για γυναίκες από αγροτικές περιοχές, εκπαιδευτές ενηλίκων, κοινοτικές ομάδες, οργανισμούς ή άλλους ενδιαφερόμενους. Η πλατφόρμα προσφέρει ευκαιρίες ηλεκτρονικής μάθησης, καθώς και έναν εικονικό χώρο για συνεργασία μεταξύ ενδιαφερομένων και σύνδεση γυναικών με γυναίκες για ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών (peer learning). Περισσότερα


Ι.Ο.3: Ο Οδηγός πρόσβασης σε φρέσκα προιόντα

Ένας από τους στόχους αυτής της εργασίας είναι να δώσει πληροφορίες σχετικά με τις κύριες τυπολογίες των πρωτοβουλιών Τοπικών Συστημάτων Εφοδιασμού Τροφίμων (LFS) και των Μικρών Αλυσίδων Εφοδιασμού Τροφίμων (SFSC) και να συζητήσουν τα πιθανά οφέλη τους. Ο δεύτερος στόχος είναι η παρουσίαση επιτυχημένων περιπτώσεων που υπάρχουν σε όλες τις χώρες των εταίρων του έργου, η παροχή ιδεών και προτάσεων σε γυναίκες της υπαίθρου. Ο απώτερος στόχος είναι η ευαισθητοποίηση σχετικά με τις δυνατότητες των πρωτοβουλιών των Τοπικών Συστημάτων Εφοδιασμού Τροφίμων (LFS) και των Μικρών Αλυσίδων Εφοδιασμού Τροφίμων (SFSC) προκειμένου να επιτευχθεί η τοπική ανάπτυξη, η καλύτερη πρόσβαση στην αγορά των μικροκαλλιεργητών και η παροχή υψηλότερης ποιότητας τροφίμων στους καταναλωτές, και να εξεταστεί πώς μπορούν αυτές οι πρωτοβουλίες να αναπτυχθούν με βιώσιμο τρόπο. Ο οδηγός περιλαμβάνει πληροφορίες, εικόνες, παραδείγματα επιτυχημένων ιστοριών από γυναίκες της υπαίθρου - μικρούς τοπικούς παραγωγούς αγροτικών τροφίμων, επιτυχημένες πρωτοβουλίες, επιχειρηματικότητα και την εμπειρία τους για να βοηθήσουν άλλες γυναίκες σε αγροτικές περιοχές. Περισσότερα


Ι.Ο.4: Η κατάρτιση των εκπαιδευτών με 4 ενότητες (RWSFF ToT)

Ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο 4 ενοτήτων που παρέχει κατάρτιση για εκπαιδευτές ενηλίκων που ενδιαφέρονται να εκπαιδεύσουν γυναίκες αγροτικών περιοχών. Είναι ένα πλαίσιο που συνδυάζει διαφορετικά χαρακτηριστικά και αρχές με ιδιαίτερη έμφαση στην ουσιαστική μάθηση για να επωφεληθούν από διάφορες ευκαιρίες τοπικά και να συμβάλλει στην ενδυνάμωση και την εκπαίδευση των γυναικών της υπαίθρου, προωθώντας τη γεωργική επιχειρηματικότητα καθώς και πρόσθετα γεωργικά στοιχεία που σχετίζονται με την αγροτική οικονομία για την εφαρμογή γνώσεων και δεξιοτήτων σε πραγματικές καταστάσεις. Περισσότερα